wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Kruszwica Wczesnośredniowieczna

Seria:
Origines Polonorum Tom XVI
Redaktor serii:
Przemysław Urbańczyk
Wydawca:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce:
Warszawa
Rok wydania:
2023
Format:
A4
Liczba stron:
640 + CD
Oprawa:
twarda
ISBN:
978-83-66463-73-8
Cena podstawowa dla wariantu 100,00 zł

Origines Polonorum to wieloletni program wydawniczy, którego celem jest opublikowanie serii monografii, będącą rezultatem zrealizowanego w latach 1999-2004 projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych "Ziemie polskie na przełomie tysiącleci" który koordynował IAE PAN.

Z Kruszwicą wiąże się tradycja historyczna, którą śmiało możemy uznać za jedną z najstarszych w Polsce. Przez stulecia wzbogacała ona i modelowała swe wątki, pozostawiając żywą do dzisiaj. W grodzie nad Gopłem upatruje się miejsce śmierci złego władcy Popiela, o którym donosił w swej kronice Gall Anonim na początku XII stulecia. Dzieje ośrodka kruszwickiego są związane z powstawaniem państwowości polskiej i na stale wpisały się w polską historię dynastyczną, budowę państwa piastowskiegoi jego struktur. Zlokalizowane tu miejsca, charakteryzującego się występowaniem dwóch koncepcji władzy reprezentowanej przez plemiennych i mitycznych Popielidów oraz wczesnopaństwowej władzy piastowskiej, wpisało się na trwale w naszą kulturę narodową. Nakreślenie nowej wizji dziejów tego miejsca i ukazanie jego wyjątkowości w pocesie tworzenia się państwowości polskiej, jest jednym z głównych celów tej monografii. Najważniejszym jest jednak, przedstawienie zbioru unikatowych źródeł głównie archeologicznych pozyskanych w trakcie trwających od ponad 65 lat badań wykopaliskowych.

Spis treści                                                                                                                                                                 

O autorach

Wprowadzenie (Wojciech Dzieduszycki)

I.Mit i historia

I.1. Kruszwica w Średniowiecznej tradycji kulturowo-historycznej -od ,,Crusuicz" do pogańskiej metropolii

(Jacek Banaszkiewicz)

I.2.Miejsce Kruszwicy w Świadomości narodowej Polaków (Wojciech Dzieduszycki)

I.3. Wspólnoty lokalne i gospodarka Średniowiecznej Kruszwicy w Świetle Źródeł archeologicznych oraz

pisanych (Marcin Danielewski)

I.4. Kruszwica w dziejach państwa i Kościoła polskiego doby piastowskiej (Józef Dobosz)

I.5. Środowisko przyrodnicze Kruszwicy, rejonu nadgoplańskiego i jego eksploatacja w Średniowieczu

(Michał Kupczyk, Wojciech Dzieduszycki)

II Gród    

 II.1.Historia badań wykopaliskowych w Kruszwicy (Jarmila Kaczmarek)

II.2. Wczesnośredniowieczny gród w Kruszwicy. Wprowadzenie (Wojciech Dzieduszycki)

II.3. Wczesnośredniowieczny gród w Kruszwicy. Cz. 1. Stratygrafia (Wojciech Dzieduszycki)

II.4. Wczesnośredniowieczny gród kruszwicki. Cz. 11. Chronologia (Wojciech Dzieduszycki)

II.5. Wczesnośredniowieczny gród kruszwicki. Cz. 111. Zabudowa (Wojciech Dzieduszycki)

II.6. Wczesnośredniowieczne warsztaty ceramiki budowlanej i ich wytwory. (Jarmila Kaczmarek)

II.7. Wytwórczość kowalska we wczesnośredniowiecznej Kruszwicy (Tomasz Sawicki)

II.8. Studia nad obróbką drewna we wczesnośredniowiecznej Kruszwicy. Narzędzia i techniki produkcji

(Piotr Pawlak)

II.9. Wczesnośredniowieczne pracownie skórnicze (Piotr Pawlak)

II.10. Masowe i importowane tkaniny z wykopalisk w Kruszwicy (Jerzy Maik, Maria Cybulska)

II.11. Tkaniny na sztyleciku z Kruszwicy (Andrzej Sikorski)

II.12. Warsztaty szklarskie. Nowe interpretacje (Joanna Sawicka)

II.13. Wyroby z kamieni jubilerskich i bursztynu (Ewa Lisowska, Piotr Gunia, Joanna Sawicka)

II.14. Przedmioty z kości i poroża - wybrane Ślady gospodarowania wolnym czasem

(Agnieszka Stempin)

II.15. Uwagi na temat zabytków pochodzenia ruskiego z Kruszwicy (Marcin Wołoszyn, Irena Brunarska,

Marek Michalik)

II.16. Ołowiana pieczęć księcia wołyńskiego Andrzeja Włodzimierzowicza (1119-1135) z Kruszwicy

i Aleksandr Musin)

III.Analiza materiałów bioarcheologicznych

III.1. Gospodarka zwierzętami Średniowiecznego ośrodka kruszwickiego (Daniel Makowiecki,

Marzena Makowiecka)

III.2. Relikty wczesnośredniowiecznego grodu i zamku kazimierzowskiego w Kruszwicy w Świetle danych

archeobotanicznych (Joanna Rennwanz)

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych i etnicznych

Spis rycin i tabel

Zawartość płyty DVD

Aneksy

      1.Wyniki badań składu chemicznego wczesnośredniowiecznej ceramiki importowanej z Kruszwicy

(Michał Auch, Maciej Trzeciecki)

2.Archeologia eksperymentalna - rekonstrukcja procesu formowania i wypału ceramicznych płytek posadzkowych (Jarmila Kaczmarek)

    Kilka uwag o wczesnośredniowiecznej wadze składanej z Kruszwicy (Paweł Gan)
    Kruszwica. Analiza zapraw i fragmentu tynku z freskiem (Danuta Michalska)
    Ozdoby z muszli (Aldona Kurzawska, Anna Głód)

6.Analiza materiału entomologicznego ze stanowisk 2i4 w Kruszwicy, warstwy wczesnośredniowieczne (Marek Bąkowski)

Ilustracje i tabele

1.3.Wspólnoty lokalne i gospodarka średniowiecznej Kruszwicy w Świetle źródeł archeologicznych oraz pisanych.

Marcin Danielewski. Ilustracje 1.3.1-4.

1.4.Kruszwica w dziejach państwa i Kościoła polskiego doby piastowskiej. Józef Dobosz. Ilustracje I.4.1-8

II.1.Historia badań wykopaliskowych w Kruszwicy. Jarmila Kaczmarek. Tabele II.1.1-4

II.2.Wczesnośredniowieczny gród kruszwicki. Wprowadzenie. Wojciech Dzieduszycki. Tabela II.2.1

II.3. Wczesnośredniowieczny gród kruszwicki. Cz. 1. Stratygrafia. Wojciech Dzieduszycki. Tabele II.3.1-5

II.4.Wczesnośredniowieczny gród kruszwicki.Część11.Chronologia.Wojciech Dzieduszycki.TabeleII.4.1-14.

II.5.Wczesnośredniowieczny gród kruszwicki.Cz.111.Zabudowa.Wojciech Dzieduszycki.IlustracjeII.5.1-25,

tabele 11.5.1-4

II.7.Wytwórczość kowalska we wczesnośredniowiecznej Kruszwicy. Tomasz Sawicki. Tabele II.7.1-2

II.8.Studia nad obróbką drewna we wczesnośredniowiecznej Kruszwicy. Narzędzia i techniki produkcji.

Piotr Pawlak. Ilustracje II.8.1-7

II.9. Wczesnośredniowieczne pracownie skórnicze w Kruszwicy. Piotr Pawlak. Ilustracje II.9.1-10

II.14.Przedmiotyzkościiporoża-wybrane Ślady gospodarowania wolnym czasem. Agnieszka Stempin.

Ilustracje II.14.1-9, tabela II.14.3

Katalogi

1.Wczesnośredniowieczne warsztaty ceramiki budowlanej i ich wytwory.(Jarmila Kaczmarek). Katalog ceramiki

budowlanej z kościoła św. Wita

2.Wytwórczość kowalska we wczesnośredniowiecznej Kruszwicy (Tomasz Sawicki). Kruszwica stan. 2 i 4,

katalog wyrobów z żelaza

    Studia nad obróbką drewna we wczesnośredniowiecznej Kruszwicy. Narzędzia i techniki produkcji

(Piotr Pawlak).Kruszewca stan.2 i 4, katalog wyrobów z drewna.

4.Wczesnośredniowieczne pracownie skórnicze (Piotr Pawlak). Kruszwica stan. 2 i 4, katalog wyrobów ze skóry

    Masowe i importowane tkaniny z wykopalisk w Kruszwicy (Jerzy Maik, Maria Cybulska ) Kruszwica stan. 2 i 4, katalog tkanin, nici i sznurków.

6.Warsztaty szklarskie. Nowe interpretacje (Joanna Sawicka). Kruszwica stan. 2,4,17, katalog wyrobów ze szkła.

7.Wyroby z kamieni jubilerskich i bursztynu (Ewa Lisowska, Piotr Gunia, Joanna Sawicka).Kruszwica stan.2 i 4, katalog wyrobów i surowca z kamieni półszlachetnych i bursztynu.

    Przedmioty z kości i poroża –Wybrane ślady gospodarowania wolnym czasem (Agnieszka Stempin). Kruszwica stan. 2 i 4, katalog wybranych zabytków z rogu i kości (kamienie do gier, hetki, instrumenty muzyczne, łyżwy i płozy)

Kruszwica. Piastowski gród nad Gopłem.

Wizualizacja 4K pięciu faz rozwojowych wczesnośredniowiecznego kompleksu grodowego w Kruszwicy (projekt Wojciech i Bożena Dzieduszyccy, realizacja Maciej Małachowicz i Rafał Karnicki)