wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Archeolog, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii UKSW oraz międzywydziałowe studia podyplomowe archeologii sądowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz terenowy, zaangażowany w wielu projektach naukowych w Polsce i zagranicą. Autor szeregu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych monografiach i periodykach. Aktywny uczestnik konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zainteresowany szczególnie kulturą materialną i duchową wczesnośredniowiecznych mieszkańców Skandynawii i terenów ziem polskich. Odtwórca, członek stowarzyszenia Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Tura, działającego przy Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w Turku, w ramach którego od 2005 roku uczestniczy w licznych festiwalach archeologicznych na terenie całej Polski.