wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu

Redaktor/Redaktorzy
Tadeusz Baranowski, Dorota Cyngot
Seria:
Origines Polonorum Tom XVII
Redaktor serii:
Przemysław Urbańczyk
Wydawca:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce:
Warszawa
Rok wydania:
2023
Format:
A4
Liczba stron:
444 + CD
Oprawa:
twarda
ISBN:
978-83-66463-74-5
Cena podstawowa dla wariantu 125,00 zł

Origines Polonorum to wieloletni program wydawniczy, którego celem jest opublikowanie serii monografii, będącą rezultatem zrealizowanego w latach 1999-2004 projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych  ,, Ziemie polskie na przełomie tysiącleci ,, który koordynował IAE PAN ....

Gród w Klaiszu na Zawodziu to jeden z głównych wczesnośredniowiecznych grodów Wielkopolski, centrum osadnicze, gospodarcze, siedziba władzy

świeckiej i kościelnej, a wcześniej zapewne ośrodek pogański. Publikacja Gród Klaisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu ujmuje rezultaty prac kilku generacji archeologów i historyków

Badania archeologiczne na Zawodziu zapoczątkował Włodzimierz Demetrykiewicz (1903 r.). Najdonoślejsze odkrycia dokonane podczas badań milenijnych, są dziełem ekipy IHKM PAN po kierunkiem Iwony i  Krzysztofa Dąbrowskich (1958-1965). Kontynuowała je ekipa IAE PAN kierowana przez Tadeusza Baranowskiego (1982-1995 i 2006-2007). W 2007 r. powstał rezerwat archeologiczny  ,, Kaliski gród Piastów ,,. Materiały archeologiczne uzyskane podczas badań wykopaliskowych w kaliskim grodzie zostały opublikowane w niniejszym tomie na poziomie źródłowym. W powiązaniu z dynamicznym procesem przemian środowiska naturalnego i w kontekście dziejów grodu ukazane zostały odkryte obiekty ( umocnienia grodu, zabudowa mieszkalno-gospodarcza, architektura sakralna wraz z rekonstrukcjami budowli, pochówki w obrębie cmentarza przykościelnego) oraz zabytki ruchome ( ceramika, przedmioty z metalu, kości z rogu, drewna, gliny, kamienia, szkła). Przedstawiono też najważniejsze interpretacje odkrytych źródeł oraz wysunięto hipotezy badawcze, wymagające weryfikacji w przyszłości.

Spis treści

O autorach

WPROWADZENIE ( Tadeusz Baranowski.)

HISTORIA,ETAPY I METODY BADAŃ

                                                                                                                                                                                                                                                       I.Historia badań grodziska na Zawodziu ( Tadeusz Baranowski.)                                                                                                                                                                                                                                    II.Etapy prac wykopaliskowych oraz stosowane metody badawcze i dokumentacyjne (Tadeusz Baranowski

POSZUKIWANIA GROBU MIESZKA III. HISTORIA

III. Historia poszukiwań w Kaliszu miejsca pochówku Mieszka III Starego

(Karol Kollinger)                                                                                                                                                                                                                          IV.Pochówek Mieszka III Starego w Kaliszu. Przyczynek do studiów krytycznych

nad wiarygodnością Kroniki tzw. wielkopolskiej(Karol Kollinger)

WARUNKI NATURALNE KALISKIEG0 OŚRODKA GRODOWEGO                                                                                                                               V.Środowisko naturalne w rejonie grodu na Zawodziu w Kaliszu (Tadeusz Baranowski.)                                                                                                 VI.Przemiany geomorfologii terenu grodziska na Zawodziu w Kaliszu (Ewa Stupnicka)

VI.1. Załącznik 1: Opisy prób geologicznych z grodziska na Zawodziu, Kalisz

(Ewa Stupnicka) (płyta CD)

VI.2. Załącznik 2: Opisy prób zebranych w 1991 r. z grodziska na Zawodziu, Kalisz

(Ewa Stupnicka (płyta CD)

DZIEJE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO KALISZA

VII. Kaliski ośrodek grodowy w państwie Piastów ( Tadeusz Baranowski)

VIII. Rozwój fundacji kościelnych w ośrodku kaliskim we wczesnym średniowieczu

(Dariusz Wyczółkowski)

GRODZISKO NA ZAWODZIU:

WARSTWY, OBIEKTY, STRUKTURY - LOKALIZAC]A I CHRONOLOGIA                                                                                                                                 IX.Fazy rozwoju grodu. Zmiany zachodzące w przestrzeni grodu ujęte w fazy na podstawie

analizy stratygrafii grodziska w Kaliszu na Zawodziu (Tadeusz Baranowski )

IX.1. Aneks 1 : Wykaz jednostek stratygraficznych wyróżnionych podczas badań

wykopaliskowych grodziska na Zawodziu w latach 1958-1962 ( Tadeusz Baranowski, Małgorzata Gula, Dorota Cyngot ) (płyta CD)

IX.2. Aneks 2: Wykaz jednostek stratygraficznych wyróżnionych podczas badań

wykopaliskowych grodziska na Zawodziu w latach 1982-1992 (Tadeusz Baranowski, Małgorzata, Dorota Cyngot ) (płyta CD)

IX.3. Aneks 3: Wykaz jednostek stratygraficznych wyróżnionych podczas badań

wykopaliskowych grodziska na Zawodziu w latach 2006-2007 ( Tadeusz Baranowski, Dorota Cyngot) (płyta CD)

X Gród na Zawodziu w Kaliszu w świetle nowych wyników datowań 14 C(Tadeusz Baranowski, Gilberto Calderoni

Robert Żukowski)                                                                                                                                                                                                                       XI.System obrony stałej grodu Kalisz-Zawodzie (Dariusz Wyczółkowski.)

XII. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza w obrębie grodu na Zawodziu (Dorota Cyngot,

Dariusz Wyczółkowski)

XIII. Kościół drewniany w Kaliszu na Zawodziu ( Tadeusz Baranowski .)

XIV Kościół św. Pawła na Zawodziu w Kaliszu w świetle badań archeologiczno-

-architektonicznych i historyczno-artystycznych z lat 1991-1992

(Teresa Rodzińska-Chorąży , Tomasz Więcławowicz)

XV: Cmentarzysko pogańskie i cmentarz przykościelny na grodzisku Kalisz-Zawodzie

(Tadeusz Baranowski)

XV; 1. Aneks: Katalog grobów z cmentarzyska przykościelnego

na stanowisku Kalisz-Zawodzie, grodzisko (badania 1958-1965)

(Tadeusz Baranowski) (płyta CD)

XVI. Szczątki ludzkie ze stanowiska Kalisz-Zawodzie (Rafał A. Fetner)

ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE RUCHOME Z GRODZISKA NA ZAWODZIU

XVII. Ceramika z grodziska na Zawodziu. Wstępna charakterystyka na przykładzie

zabytków z „budynku z beczką;" i wykopu 9C na majdanie (Adam Kędzierski.)

XVIII. Wybrane zabytki metalowe z grodziska Kalisz-Zawodzie (Mariusz Błoński.)

XIX Narzędzia złotnicze i inne ślady działalności złotniczej z grodziska na Zawodziu

w Kaliszu (Mariusz Błoński, Tadeusz, Baranowski)                                                                                                                                                                     XX.Broń oraz elementy oporządzenia jeździeckiego i rzędu końskiego z grodziska

Kalisz-Zawodzie (Mariusz Błoński, Igor Makulski)

XXI. Monety średniowieczne z grodziska w Kaliszu-Zawodziu (Adam Kędzierski.)

XXII. Średniowieczne wyroby z surowca kościanego z grodziska w Kaliszu-Zawodziu

( Joanna Piątkowska-Małecka)

XXIII. Przedmioty z  drewna i kory z grodziska Kalisz-Zawodzie (Paweł Rygiel)

Tabele XXIII.1-3 (płyta CD)

XXIV. Przedmioty z gliny, kamienia i szkła z grodziska Kalisz-Zawodzie (Paweł Rygiel)

Tabele XXIV.1-3 (płyta CD)

ZAKOŃCZENIE ( Tadeusz Baranowski.)

STRESZCZENIE

Bibliografia

Indeks osób

Indeks nazw geograficzno-historycznych i etnicznych