wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu

Wydawca:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce:
Kraków
Rok wydania:
2005
Język:
polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:
444 + mapy
Format:
B5
Oprawa:
miękka
ISBN:
8390882396
Cena podstawowa dla wariantu 40,00 zł

Zestawienie znalezisk ze stanowisk archeologicznych na podstawie danych z literatury archeobotanicznej i badań własnych Autorki. Stara się ona prześledzić rozwój zbiorowisk chwastów polnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu na terenie ziem polskich. Obszerny katalog.

OD AUTORKI
WPROWADZENIE
I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
I.1. Ogólna charakterystyka źródeł archeobotanicznych
I.2. Stan badań nad chwastami polnymi ze stanowisk archeologicznych w Polsce
II. ZARYS METOD I WARUNKI PROWADZENIA BADAŃ
II.1. Źródła i metody przyjęte w opracowaniu
II.2. Zakres terytorialny i chronologiczny pracy
III. SZCZĄTKI CHWASTÓW W MATERIAŁACH ARCHEOBOTANICZNYCH Z TERENU POLSKI
III.1. Uwagi ogólne
III.1.1. Czynniki archeologiczne
III.1.2. Czynniki przyrodnicze
III.1.3. Owoce i nasiona chwastów na polach i w materiale siewnym różnych gatunków uprawnych
III.2. Rośliny zielne dzikie w materiałach archeologicznych i ich charakterystyka ekologiczna
III.2.1. Archeofity
III.2.2. Gatunki o niepewnym statusie
III.2.3. Apofity
III.2.4. Inne gatunki
III.2.5. Podsumowanie
IV.CHARAKTERYSTYKA STATYSTYCZNA FLORY KOPALNEJ
V.CHWASTY POLNE W JAMACH ZASOBOWYCH
V.1. Wprowadzenie
V.2. Analiza znalezisk chwastów polnych w jamach zasobowych
V.2.1. Neolit
V.2.1.1. Kultura lendzielska
V.2.1.2. Kultura pucharów lejkowatych
V.2.2. Epoka brązu
V.2.2.1. Kultura trzciniecka
V.2.3. Epoka żelaza
V.2.3.1. Kultura łużycka
V.2.3.2. Kultura pomorska
V.2.3.3. Kultura przeworska
V.2.3.4. Wczesne średniowiecze
V.3. Inne rośliny uprawne
V.4. Aspekty gospodarki rolnej w świetle analizy chwastów
V.5. Analiza występowania gatunków w kolejnych przedziałach chronologicznych
V.6. Analiza porównawcza depozytów roślinnych
VI. REKONSTRUKCJA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH
VI.1. Uwagi ogólne
VI.2. Częstość występowania szczątków chwastów na stanowiskach archeologicznych
VI.3. Zespoły roślinne
VI.4. Podsumowanie
VII. CHARAKTERYSTYKA SIEDLISKOWA
VII.1. Uwagi ogólne
VII.2. Charakterystyka ekologiczna gatunków znalezionych w różnych okresach chronologicznych
VII.3. Próba oceny dawnych siedlisk polnych na podstawie wskaźników ekologicznych
VIII. FORMY ŻYCIOWE CHWASTÓW POLNYCH
VIII.l. Zagadnienia ogólne
VIII.2. Charakterystyka materiałów kopalnych
VIII.3. Podsumowanie
IX. ANALIZA HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNA ROŚLIN SYNANTROPIJNYCH
IX.1. Uwagi ogólne
IX.2. Archeofity
IX.3. Apofity
IX.4. Porównanie liczby archeofitów i apofitów w materiałach kopalnych
IX.5. Podsumowanie
X. HISTORIA CHWASTÓW
X.l. Uwagi ogólne
X.2. Historia segetalnych zbiorowisk roślinnych
X.2.1. Historia segetalnych zbiorowisk zbożowych
X.2.2. Historia segetalnych zbiorowisk lnowych
X.2.3. Historia segetalnych zbiorowisk okopowych
X.3. Historia chwastów
X.3.1. Neolit
X.3.2. Wczesny i starszy okres epoki brązu
X.3.3. Kultura łużycka
X.3.4. Okres halsztacki - kultura pomorska i kultura kurhanów zachodniobałtyjskich
X.3.5. Okres rzymski
X.3.6. Okres wczesnego średniowiecza
XI. ZAKOŃCZENIE
KATALOG
SUMMARY
LITERATURA