Koszyk

 x 

Twój koszyk jest pusty

Nasi autorzy

Małgorzata Krasna-Korycińska - autorka

malgorzata_krasna-korycinska_m

Archeolog i muzealnik. Absolwentka i doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunkt w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Od ponad 12 lat zajmuje się archeologią eksperymentalną, początkowo związaną wyłącznie z tematyką zielarstwa i chemii roślinnej w pradziejach i średniowieczu, z czasem dodatkową specjalizacją stało się także tkactwo i rekonstrukcje odzieży.

Więcej…

Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów

Cena podstawowa dla wariantu 80,00 zł
Seria: Origines Polonorum, t. IX
Redaktor/Redaktorzy Zofia Kurnatowska, Andrzej Marek Wyrwa
Redaktor serii: Przemysław Urbańczyk
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Format: A4
Oprawa: twarda
Liczba stron: 372 + CD
ISBN: 978-83-63760-75-5

Ostrów Lednicki to największa z wysp położonych na Jeziorze Lednica, w środkowej części Wielkopolski, która we wczesnym średniowieczu stanowiła jeden z najważniejszych punktów osadniczych na mapie kulturowej tworzącego się państwa pierwszych Piastów. Znajdował się tu grodowy ośrodek przedpaństwowy, a następnie rezydencjonalno-stołeczne centrum państwowe, przeżywające swą największą świetność w 2. połowie X i na początku XI w
Naukowa dyskusja na tym ośrodkiem i jego dawnym charakterem oraz prowadzone tu badania terenowe z różnymi przerwami i dynamiką trwają ok. 140 lat. Te wieloletnie prace doprowadziły do bardzo wielu znaczących odkryć i dostarczyły różnorodnych zabytków ruchomych. Publikacja Ostrów Lednicki. Rezydengonalno-stołeczny ośrodek pienrwszych Piastów prezentuje wybrane najistotniejsze zagadnienia i znaleziska związane z tym ważnym dla historii i kultury polskiej miejscem: średniowieczne źródła pisane zawierające informacje na ten temat, omówienie położenia, dziejów i stanu badań tego terenu, analizę stratygrafii i chronologii najstarszego grodu, jego konstrukcji obronnych, pozostałości mostów traktu poznańskiego i gnieźnieńskiego, a także zachowanych reliktów architektonicznych - kaplicy baptyzmalnej i palatium oraz kościoła grodowego i zlokalizowanego wokół niego cmentarza, a także śladów drewnianego budownictwa mieszkalnego i zabytków tzw. wydzielonych, pochodzących z fazy rezydencjonalnej. To syntetyczne podsumowanie wyników dotychczasowych prac i ustaleń ma na celu, niezależnie od wielu innych publikacji, które ukazały się w kraju i zagranicą, wprowadzenie ich na nowo do obiegu naukowego, by stały się także punktem wyjścia do dalszych badań i dyskusji.


O autorach
Ostrów Lednicki. Wprowadzenie (Andrzej Marek Wyrwa)
I. Dzieje badań Ostrowa Lednickiego (Janusz Górecki)
I.1. Okres prenaukowy (1455-1842)
I.2. Okres kształtowania się i rozwoju zainteresowań starożytniczych oraz narastania refleksji źródłowej w czasach zaboru pruskiego (1843-1918)
I.3. Okres hiatusu zainteresowań archeologicznych czasów II Rzeczypospolitej (1919- 1939)
I.4. Okres badań w czasie 11 wojny światowej (1944 r.)
I.5. Okres nowych wyzwań doby milenium oraz postmilenium (1948-1980)
I.6. Okres krytycznej refleksji i weryfikacji badawczych (po roku 1980)
II. Położenie Ostrowa Lednickiego (Janusz Górecki)
II.1. Gród na tle krajobrazu (fizjografii, geomorfologii)
II.2. Relacje do sieci wodnej
II.3. Gród na tle układu edaficznego
II.4. Gród a szata roślinna, bogactwa naturalne i mineralne
II.5. Gród na de dróg komunikacyjnych
II.6. Rekonstrukcja stropu calca (Tomasz Kasprowicz)
III. Konstrukcje obronne Ostrowa Lednickiego (Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki )
III.1. Wstęp
III.2. Umocnienia fazy I (3. ćwierć IX w. - 921 r.)
III.3. Umocnienia fazy II (po 921 r. - połowa X w.)
III.4. Umocnienia fazy III (2. połowa X w. - 1. połowa XI w.)
III.5. Umocnienia fazy IV (2. połowa Xl w. - połowa XII w)
IV. Stratygrafia, chronologia oraz wybrane zagadnienia socjotopografii najstarszego grodu na Ostrowie Lednickim (Jacek Wrzesiński, współpraca Michał Kara)
IV.1. Wstęp
IV.2. Pierwszy poziom osadniczy. Problem otwartej osady przedgrodowej
IV.3. Umocnienia tzw. gródka (w relacji do młodszych obwarowań grodowych Lednicy)
IV.4. Relikty północnego odcinka obwarowań tzw. gródka
IV.5. Relikty konstrukcji odkryte w sondażowym rowie G. Mazanetza
IV.6. Relikty konstrukcji odkryte w wykopie sondażowym na arze nr 148
IV.7. Relikty konstrukcji odkryte w wykopie nr III
V. Mosty traktu „poznańskiego" i „gnieźnieńskiego" w świetle badań podwodnych (1982-2015) (Andrzej Kola, Krzysztof Radka, Gerard Wilke)
V.1. Wstęp
V.2. Metody eksploracji i dokumentacji reliktów mostów V.3. Most „gnieźnieński" i próba jego rekonstrukcji V.4. Most „poznański" i próba jego rekonstrukcji V.5. Charakterystyka materiału budowlanego V.6. Elementy konstrukcyjne mostów V.7. Przyczyny przerwania egzystencji obu mostów
V.3. Podsumowanie
VI. Drewniane budownictwo mieszkalne (Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka)
VI.1. Zabudowa na terenie grodu
VI.2. Zabudowa na terenie podgrodzia
VII. Stan badań nad architekturą Ostrowa Lednickiego (1993-2015) (Teresa Rodzińska-Chorąży)
VII.1. Wstęp
VII.2. Ogólny opis reliktów
VII.3. Główne tezy monografii badań z roku 1993
VII.4. Studia nad architekturą po roku 1993 VII.5. Główne wątki dyskusji po roku 1993
VII.6. Podsumowanie
VIII. Chronologia i fazy użytkowania tzw. II kościoła na Ostrowie Lednickim (Jacek Wrzesiński, współpraca Michał Kara)
VIII.1. Wstęp
VIII.2. Dotychczasowe badania i poglądy VIII.3. Wyniki prac weryfikacyjnych VIII.4. Wnioski
Aneks 1. Wyniki datowań radiowęglowych węgli drzewnych z zapraw z tzw. II kościoła (Tomasz Goslar)
Aneks 2. Wyniki analiz dendrologicznych węgli drzewnych z badań w roku 2000 (Andrzej Dzięczkowski)
Aneks 3. Charakterystyka szkieł witrażowych z tzw. II kościoła (Jerzy Olczak)
Aneks 4. Wyniki analiz laboratoryjnych szkieł witrażowych z tzw. II kościoła (Anna Girdwoyń)
Aneks 5. Charakterystyka szkieł naczyniowych z tzw. II kościoła (Jerzy Olczak )
IX. Pochówki w rejonie tzw. II kościoła (z badań w latach 1961-1980 i w roku 2000)
IX.1. Historia badań i lokalizacja grobów (Jacek Wrzesiński) 203
IX.2. Morfologiczna i antropologiczna analiza materiału szkieletowego (Anna Wrzesińska) IX.3. Katalog grobów (Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński) Aneks 6. Datowanie radiowęglowe szkieletów z cmentarzyska wokół tzw. II kościoła (Tomasz Goslar) Aneks 7. Wyniki ekspertyzy botanicznej próbek z grobów w rejonie tzw. II kościoła (Maria Michniewicz)
X. Analiza stratygrafii i chronologii w rejonie tzw. II kościoła (na podstawie badań w latach 1983-1984) (Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka)
XI. Zabytki wydzielone z fazy rezydencjonalnej jako wskaźniki socjotopograficzne (Jacek Wrzesiński, współpraca Michał Kara)
XI.1. Wstęp 259
XI.2. Znaleziska z osady przygrodowej
XI.3. Znaleziska z grodu
XII. Kompleks osadniczy i pozostałości działalności gospodarczej wczesnośredniowiecznego centrum (Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka)
XII.1. Kompleks osadniczy XII.2. Działalność gospodarcza
XIII. Złoty młot boga Thora? O fragmencie skandynawskiej ozdoby z Ostrowa Lednickiego (Władysław Duczko)
XIV. Podsumowanie (Andrzej Marek Wyrwa)
Summary
Bibliografia (opracowanie Anna Wrzesińska) Indeksy
Indeks osób
Indeks geograficzny i etniczny
Spis rycin w tekście i ilustracji zamieszczonych na CD
Spis tabel w tekście i zamieszczonych na CD

 • Igor D. Górewicz - Poznaj Słowian
 • Swords of Europe - Cut, chop and thrust. Igor D. Górewicz & Phil Burthem (Miecze Europy)
 • MIECZE EUROPY - promo wystawy
 • Igor Górewicz o "Miecze Europy". Muzeum Kołobrzeg
 • Igor Górewicz o książce "Borek i Bogowie Słowian"
 • Słowiańskie Pomorze - Drużyna Grodu Trzygłowa, Noc Kupały, Szczecin 2010, cz.1
 • Słowiańskie Pomorze - Drużyna Grodu Trzygłowa, Noc Kupały, Szczecin 2010, cz.2
 • JOMSBORG EAST STORM´S HIGHWAY TO HELL
 • Bitwa Słowian i Wikingów na Wolinie
 • Igor i Czcibor Górewicz, Galaktyka Pomerania (20.06.2014)
 • Noc Kupały 2011: Igor Górewicz dla wSzczecinie.pl
 • 21st Century Viking Stories. Part 4

Wydawnictwo

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism.

Wiecej...

Płatności obsługuje:

dotpay logo

Kontakt

Trzygłów-Pokazy historyczne,
Igor D. Górewicz
ul. Moczyńskiego 5/1
70-492 Szczecin,
woj. Zachodniopomorskie

Telefon i fax:
(+48) 606 955 299

E-mail wydawcy:
gorewicz@wp.pl

E-mail Działu sprzedaży:
wydawnictwo@triglav.com.pl

visa and mastercard logos

Znajdziesz nas na

2011-2021 © Wydawnictwo TRIGLAV : Książki dla Słowian i Wikingów
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος  ikonka